Trách nhiệm của người được bảo hiểm và thủ tục trả tiền bảo hiểm

1. Trách nhiệm của người được bảo hiểm.

Kê khai trung thực, đầy đủ các khoản mục quy định trong giấy yêu cầu bảo hiểm và nộp phí bảo hiểm. Khi sảy ra sự kiện bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc thân nhân của họ phải áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để ngăn ngừa hạn chế tổn thất.

Trung thực trong việc khai báo và cung cấp các chứng từ liên quan đến sự kiện bảo hiểm.

2. Thủ tục trả tiền bảo hiểm

Hố sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

 • Đơn yêu cầu trả tiền bảo hiểm có đề địa chỉ chính xác.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Những chứng từ cần thiết trong số các giấy tờ dưới đây có liên quan đến trường hợp yêu cầu trả tiển bảo hiểm.

Trường hợp thiệt hại về người do tai nạn hoặc ốm đau:

Biên bản tai nạn có ghi nhận trường hợp chết hoặc thương tật;

 • Giấy điều trị của cơ quan y tế;
 • Biên lai các chi phí y tế, hồi hương và các chi phí khác;
 • Giấy chứng tử và giấy chứng nhận quyền thừa kế hợp pháp;-

Trường hợp thiệt hại về hành lý và vật dụng riêng;

 • Bằng chứng chứng minh hành lý, vật dụng riêng bị mất, thiệt hại và mức độ tổn thất;
 • Biên bản về việc mất toàn bộ kiện hành lý của cơ quan vận chuyển và vé hành lý;
 • Bản kê chủ tiết giá trị tài sản bị thiệt hại;
 • Tờ khai hải quan khi nhập cảnh Việt Nam, trong đó ghi rõ hành lý và tài sản mang vào Việt Nam (đối với trường hợp người được bảo hiểm phải làm thủ tục hải quan);
 • Hoá đơn sửa chữa tài sản hay thay thế phụ tùng;
 • Những giấy tờ khác có liên quan mà người bảo hiểm yêu cầu.

Trả tiền bảo hiểm: Tiền bảo hiểm được trả cho ngươi được bảo hiểm hoặc người đươc người bảo hiểm ủy quyền. Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết thì người thừa kế hợp pháp được nhận số tiền đó.

Trách nhiệm của người được bảo hiểm

3. Nghĩa vụ trung thực.

Trung thực để đảm bảo quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nhân thọ

Trường hợp người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các điều quy định trong quy tắc này , công ty bảo hiểm có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm trả cho người đó tùy theo mức độ vi phạm. Trong trường hợp có dấu hiệu phạm pháp, công ty bảo hiểm có quyền đề nghị cơ quan pháp luật xem xét, giải quyết .

4. Thời hạn thông báo sự kiện bảo hiểm và thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm , người được bảo hiểm hoặc người thưà kế hợp pháp phải thông báo cho công ty bảo hiểm bằng văn bản.

Theo thị trường tài chính Việt Nam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *